Piątek, 21 Lutego 2020 - Eleonory, Fortunata, Roberta

210 mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski 18 sierpnia podpiszą 20 umów o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowy dotyczą rozbudowy infrastruktury koniecznej do wzmocnienia ochrony mieszkańców przed skutkami groźnych zmian klimatycznych, głównie powodzi, zakupu sprzętu dla służb ratowniczych oraz rozbudowy systemów monitorowania i ostrzegania.

Wartość 20 projektów to prawie 210 mln zł, z czego ponad 137 mln zł pochodzić będzie
z unijnej dotacji. Dzięki realizacji wszystkich inwestycji blisko 973 tys. osób objętych zostanie ochroną przeciwpowodziową, powstaną zbiorniki małej retencji o pojemności przekraczającej 271 tys. m3, zakupionych zostanie 1 631 sztuk nowego specjalistycznego sprzętu dla 81 jednostek służb ratowniczych, a także 7 systemów monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania.

Umowy zostaną podpisane z 19 beneficjentami w tym z gminą Kartuzy, gminą Sierakowice oraz powiatem kartuskim.

- Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego i kościerskiego – silna wichura i obfite opady deszczu, których efektem były ofiary w ludziach, zniszczenie tysięcy hektarów lasów oraz straty majątkowe wśród mieszkańców – świadczą o pilnej konieczności inwestycji w infrastrukturę i sprzęt konieczną do zabezpieczenia mieszkańców Pomorza. Wyposażenie gmin w nowoczesną aparaturę alarmową pozwoli na szybkie i sprawne informowanie mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie i akcjach planowanych przez jednostki służb ratowniczych. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji zagrożenia, przyczynią się do minimalizowania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i budowa nowych zapobiegnie skutkom ewentualnych powodzi.- informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Powiat Kartuski otrzyma 1 694 872,85 zł dofinansowania w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2017 r. Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z obszaru 8 gmin powiatu kartuskiego zamieszkałego przez ponad 129 tysięcy osób. Doposażenie jednostek ratownictwa wpłynie na osiągnięcie celu nadrzędnego projektu jakim jest wzmocnienie odporności powiatu kartuskiego na zagrożenia naturalne, przede wszystkim susze i powodzie.

Gmina Sierakowice otrzyma 4 413 406,23 zł dofinansowania w ramach projektu ,,Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice”.

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2019 r. Zakres inwestycji w obrębie ul.: Lęborskiej, Legionów, Dworcowej, Ks. B. Łosińskiego (teren Ołtarza Papieskiego) obejmuje przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 2 029,30 m z uzbrojeniem: osadniki wirowe jednokomorowe (2kpl.) oraz separator koalescencyjny w komorze (2kpl.), 2 zbiorniki retencyjne o poj.: 3 300 m3 i 9 100 m3, a także budowę i przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej w obszarze kolejowym i gruncie Skarbu Państwa o łącznej dł. 183,5 m. Retencyjność kolektora na terenie Ołtarza Papieskiego wyniesie 788 m3. Celem projektu jest wzmocnienie odporności Sierakowic na zagrożenia naturalne, takie jak powódź, czy susze.
W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wyniesie 13 188 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,72 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,48 km, co spowoduje, że 2 227 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.

Gmina Kartuzy otrzyma 7 712 526,16 zł dofinansowania w ramach projektu Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu.

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019 r. Głównym celem projektu jest zagwarantowanie poprawy integralności środowiskowej w mieście Kartuzy, poprzez rozbudowę i usprawnienie systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ze zwiększeniem możliwości retencyjnych zlewni i znaczną redukcją ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników. Działania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Kartuzy. Przedmiot projektu obejmuje:
- Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
- Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (modernizacja niewydajnych odcinków);
- Rozdział sieci ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej;
- Budowę urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory) wody opadowe i roztopowe;
- Budowę zbiorników retencyjnych na istniejącej sieci kan. deszczowej;
- Modernizację przepompowni wód opadowych i roztopowych;
- Zagospodarowanie Strugi Klasztornej z utworzeniem naturalnej małej retencji.

Notice: Failed saving metadata to metadataCache in /home/gkartuska/domains/gazetakartuska.pl/public_html/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 839
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2017-08-18 13:00 692

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php70/var/lib/php/session) in Unknown on line 0