Sobota, 19 Stycznia 2019 - Henryka, Mariusza, Marty

Kto może kandydować i jak zostać wójtem, burmistrzem gminy?

Osoby, które zamierzają ubiegać się o stanowiska wójta czy burmistrza w gminach, muszą wiedzieć, że zmieniły się zasady dotyczące startu w nadchodzących wyborach. Państwowa Komisja Wyborcza w tej sprawie opublikowała segmentowy poradnik. Większość zmian wynika z nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Kto może kandydować na wójta, burmistrza, a kto nie?

Kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

Zgodnie z informacjami, jakie podaje PKW kandydatem na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie może być osoba pozbawiona praw publicznych, pozbawiona praw wyborczych czy osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Dotyczy to również osób, które skazane zostały prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wójtem czy burmistrzem nie mogą być też osoby, wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

 

Kto może kandydować na radnego ?

W gminach do 20 000 mieszkańców kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

 

Kto może zgłosić kandydata na wójta, burmistrza?

Kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może zgłosić taki komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata na wójta burmistrza lub prezydenta.

 

Czy można kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza?

Można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie.

Niedopuszczalne jest natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach.


Czy osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może być kandydatem na wójta, burmistrza?

Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kandydatem może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy.

 

Ilu kandydatów na wójta, burmistrza, może zgłosić komitet wyborczy?

Komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku koalicji wyborczej komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji nie może zgłosić własnego, odrębnego kandydata, jeżeli ten koalicyjny komitet wyborczy wystawił już kandydata wspólnego.

Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory w okresie pomiędzy 16 lipca 2018 r. a 16 sierpnia 2018 r. Datę wyborów samorządowych wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października 2018 r. a 9 listopada 2018 r. (niedziele: 21 i 28 października oraz 4 listopada 2018 r.).

 

Źródło: grafika i źródło informacji - wybieramwybory.pl
2018-02-07 10:01 4911

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.