Piątek, 16 Kwietnia 2021 - Kseni, Cecylii, Bernardety

Publikacja wyroku II K 1008/18

Sygn. akt II K 1004/18

                                                                                                                        Kartuzy, dnia 23 maja 2020 roku

                                                                                              POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Kartuzach, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: As. Joanna Siemaszko

po rozpoznaniu sprawy Wiesława Brzezińskiego

skazanego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

w przedmiocie określenia sposobu wykonania środka karnego

na podstawie art. 197 i art. 198  k.k.w.

postanowił

  1. określić sposób wykonania punktu V wyroku Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie II K 1004/18 w ten sposób, że treść wyroku ma być opublikowana w internetowym wydaniu Gazety Kartuskiej oraz w mediach społecznościowych należących do Remus sp. z o.o. – Wydawcy Gazety Kartuskiej;
  2. na podstawie art. 618 §1 pkt 6 k.p.k. zasądzić od skazanego Wiesława Brzezińskiego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych 00/100) tytułem kosztów publikacji orzeczenia.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Kartuzach określił sposób podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w Gazecie Kartuskiej. Zgodnie z informacją otrzymaną od Wydawcy Gazety Kartuskiej w dniu 18 lutego 2020 roku na chwilę obecną możliwa jest publikacja wyroku w internetowym wydaniu Gazety oraz udostępnienie na mediach społecznościowych Wydawcy Gazety.

Wobec tego orzeczono jak w punkcie 1.

W punkcie 2 kosztami publikacji orzeczenia obciążono, zgodnie z zasadą ustaloną w wyroku, skazanego.

 

Źródło: Sąd Rejonowy w Kartuzach. II Wydział Karny.

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.