Piątek, 30 Lipca 2021 - Julity, Piotra, Aldony

Publikacja wyroku IIK 623/19

Sygn.akt. IIK 623/19

 

 

                                                         WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

                                                                                                       Dnia, 18 grudnia 2019r.

 

Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie:

 

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2019r. sprawy:

Kamila Konarskiego- urodz. 8 listopada 1991r.w Wejherowie

 

 

Oskarżonego o to że:

I. W dniu 22.01.2019r w miejscowości Sulmin gm. Żukowo dokonał zniszczenia mienia – wiaty z sianem, poprzez jej podpalenie, czym wywołał pożar tej wiaty, powodując straty o wartości 40.000 zł na szkodę H.i M.Ż tj. o czyn z art. 288§1 k.k.

II. W dniu 15.02.2019r. w miejscowości Sulmin gm.Żukowo dokonał uszkodzenia mienia w postaci domku holenderskiego, poprzez podpalenie firn wiszących w tym domku, czym wywołał pożar tego domku, powodując straty o wartości nie mniejszej niż 5.000 na szkodę T.Z. tj. o czyn z art. 288§1k.k.

 

III. W dniu 15.02.2019 w Gdańsku, wiedząc że zagrożenie nie istnieje zawiadomił telefonicznie przy wykorzystaniu syntetyzatora mowy o podłożeniu w budynku szkoły w Niestępowie, budynku Galerii Sztuki w Sulminie i budynku Urzędu Gminy w Żukowie ładunków wybuchowych tj. o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w znacznych rozmiarach, w wyniku czego doszło do ewakuacji pracowników, uczniów w/w placówek oraz podjęte zostały czynności policji w postaci rozpoznania minersko-pirotechnicznego mające na celu uchylenie zagrożenia tj. o czyn z art. 224 a k.k.

IV. W dniu 29.03.2019 r w Gdańsku, wiedząc że zagrożenie nie istnieje zawiadomił telefonicznej przy wykorzystaniu syntetyzator mowy o podłożeniu w budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie, Ośrodku Jeździeckim Urok, w budynku Urzędu Gminy w Żukowie, w budynku Szkoły Podstawowej w Glinczu, w budynku Urzędu Pocztowego w Przyjaźni i budynku Szkoły Podstawowej w Leźnie i Gimnazjum w Żukowie ładunków wybuchowych tj. o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu wielu osób i mieniu w znacznych rozmiarach, w wyniku czego doszło do ewakuacji pracowników i uczniów w/w placówek oraz podjęte zostały czynności policji w postaci rozpoznania minersko-pirotechnicznego mające na celu uchylenie zagrożenia tj o czyn z art. 224a k.k.

 

Orzeka:

I.Oskarżonego Kamila Konarskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w punkcie I i II oskarżenia czynów z tym ustaleniem, iż stanowią one ciąg przestępstw i za to, przy zastosowaniu art. 91 §1 k.k na mocy art. 288 §1 k.k skazuje go na karę 1( jednego ) roku pozbawienia wolności;

II.Na mocy art. 41 §3 k.k w zw.z art. 43 §1 k.k orzeka wobec oskarżonego Kamila Konarskiego zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w Ochotniczej Straży Pożarnej na okres 10( dziesięciu) lat;

 

III. Na mocy art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżonego Kamila Konarskiego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwami w całości, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych H. i M. Ż kwoty 40.000( czterdziestu tysięcy) złotych, zaś na rzecz pokrzywdzonego T.Z kwoty 5.000( pięciu) tysięcy złotych;

IV. Oskarżonego Kamila Konarskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w punkcie III i IV oskarżenia czynów z tym ustaleniem, iż stanowią one ciąg przestępstw i za to, przy zastosowaniu art. 91 §1 k.k. na mocy art. 224 a k.k skazuje go na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

 V. Na mocy art. 41 §3 k.k w zw.z art. 43 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Kamila Konarskiego zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w Ochotniczej Straży Pożarnej na okres 10 (dziesięciu) lat.

VI. na mocy art. 224b k.k orzeka od oskarżonego Kamila Konarskiego nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 20.000( dwudziestu tysięcy) złotych

-świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 20.000( dwudziestu tysięcy)złotych.

 

VII. na mocy art. 85 §1 k.k.,art. 86 §1 k.k, art. 91 §2 k.k , art. 90 §2 k.k łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności oraz jednostkowo orzeczone zakazy i wymierza oskarżonemu Kamilowi Konarskiemu karę łączną 2 ( dwóch) lat i 6( sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łączny zakaz zajmowania wszelkich stanowisk w Ochotniczej Straży Pożarnej na okres 15 ( piętnastu) lat.

 

VIII.Na mocy art. 63 §1 k.k na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu Kamilowi Konarskiemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 09.04.2019 r do dnia 18.12.2019r.

 IX. Na mocy art. 43b k.k orzeka o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez przytoczenie jego treści w lokalnej prasie;

X. na mocy art. 626 kpk, art. 627 kpk oraz na mocy art. 1, art.2.1 pkt. 5 art. 6 Ustawy z dnia 23.06.1973 o opłatach w sprawach karnych /DZ.U. nr.83 poz.223/ zasądza od oskarżonego Kamila Konarskiego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe: kwotę 7.266,26 ( siedmiu tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych dwudziestu sześciu groszy) tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 400 (czterystu) złotych tytułem opłaty.

 

2021-02-13 11:38 2512

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.