Piątek, 30 Lipca 2021 - Julity, Piotra, Aldony

Publikacja wyroku: Sygn.akt: II K 36/19

Publikacja wyroku w sprawie o sygnaturze akt sprawy: II K 36/19 wydany przez Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny. 

Dnia; 31 grudnia 2019 roku. 

Sąd Rejonowy w Kartuzach w II Wydziale Karnym w składzie : 

Przewodniczący : As.Joanna Siemaszko 
Protokolant: Paulina Formella
w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej: 
po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 roku na rozprawie sprawy 

Stefana Szutenberg
syna Władysława 
urodzonego 31 maja 1954 roku w Pierszczewie 

oskarżonego o to,że : 
w dniu 10 marca 2018r. w Gołubiu, gm.Stężyca, na jeziorze Patulskim używając rybackich narzędzi połowowych w ilości ośmiu sztuk pęczaków hakowych, nie będąc uprawniony do rybactwa dokonał połowu ryb w postaci dwóch sztuk samic szczupaka o łącznej wartości 70 złotych, czym działał na szkodę właściciela jeziora D.M. 
to jest czyn z art. 27c ust.1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym 

I. oskarżonego Stefana Szutenberg uznaje za winnego zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 27c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym i za to na podstawie art. 27c ust.1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym w zw. z art. 33 § 1 i 2 k.k wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 10,00 zł ( dziesięć 00/100 ) złotych każda stawka; 
II. na podstawie art. 27c ust.2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jego treści w prasie lokalnej,(...) na koszt oskarżonego; 
III. na podstwie art 27c ust.3 pkt 1 a ) ustawi z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym orzeka od oskarżonego Stefana Szutenberg na rzecz pokrzywdzonego D.M. obowiązek naprawienia szkody w wysokości 70,00 zł ( siedemdziesiąt złotych 00/100 ) 
IV. na podstawie art 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa rybackich narzędzi połowowych, które służyły do popełnienia przestępstwa, to jest samogłowów szczupakowych w ilości 8 ( ośmiu) sztuk, opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I/ 453/18/P, a przechowywanych w magazynie dowodów rzeczowych Państwowej Straży Rybackiej; 
V.na podstawie art 626 § 1 k.p.k.,art. 627 k.p.k oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego kosztami postępowania na rzecz Skarbu Państwa w łącznej kwocie 210,00 zł ( dwieście dziesięć złotych 00/100 ) w tym opłatą w kwocie 100,00 zł ( sto złotych 00/100). 


Źródło: Sąd Rejonowy w Kartuzach II Wydział Karny.

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.