Wtorek, 21 Stycznia 2020 - Agnieszki, Jaros?awa

Rekultywacja kartuskich jezior rozpoczęta!

Przedsiębiorstwo SOMBUD z Somonina, wyłonione w drodze przetargu, za kwotę 14,5 mln zł przeprowadza właśnie inwestycję I etapu rekultywacji kartuskich jezior. Gmina Kartuzy otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości aż 8 mln zł. To długo wyczekiwana inwestycja.

Program rekultywacji kartuskich jezior przewiduje szereg działań podzielonych na cztery etapy. Pierwszym z nich jest eliminacja punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń kartuskich akwenów. Kolejne przewidziane w programie to eliminacja osadów dennych, strącenie fosforu z toni wodnej i biomanipulacja jezior.


Warunkiem przeprowadzenia skutecznej i całkowitej rekultywacji kartuskich jezior jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń zewnętrznych, które w dalszym ciągu wraz z wodą deszczową w czasie intensywnych opadów wpływają do zbiorników w mieście. Dzieje się tak, ponieważ kanalizacja deszczowa w wielu punktach Kartuz jest już przestarzała i zużyta, gdzieniegdzie zaś w ogóle jej nie ma lub jest połączona z kanalizacją sanitarną.

Wkrótce – dzięki inwestycji, której realizacja już ruszyła – to się zmieni, co było warunkiem umożliwienia Gminie Kartuzy zwrócenie się o dofinansowanie na przeprowadzenie kolejnych etapów prac rekultywacyjnych.

Środki finansowe na wdrożenie I etapu rekultywacji zostały przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Źródłem dofinansowania projektu jest Unia Europejska, dokładniej zaś Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót:
1) Usługi geodezyjne (tyczenie i pomiary powykonawcze),
2) Oznakowanie budowy na czas prowadzenia robót (projekty tymczasowych organizacji ruchu),
3) Roboty ziemne (wykopy i zasypki),
4) Roboty nawierzchniowe (rozbiórki i odbudowy nawierzchni),
5) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji grawitacyjnej (rurociągi wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami ulicznymi),
6) Roboty montażowe w zakresie kanalizacji tłocznej,
7) Roboty montażowe w zakresie sieci wodociągowej,
8) Dostawa oraz montaż kompletnych zbiorników buforowych wraz z przepompowniami ścieków,
9) Przebudowa wylotów do odbiorników,
10) Dostawa i montaż separatorów,
11) Przebudowa głównej przepompowni na nadmiar wód opadowych wraz z komorą krat, piaskownikiem, komory zasuw oraz kanałem kraty mechanicznej i piaskownika,
12) Roboty elektryczne, sterowania i sygnalizacji,
13) Regenerację istniejącego rowu,
14) Uporządkowanie terenu,
15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.


Zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak: ZA.5161.69.2017.EP Zamawiający udzielił Wykonawcy robót pełnomocnictwa na przeprowadzenie w jego imieniu:
1) archeologicznych badań ratowniczych na działkach nr 55/10, 55/12, 58/2, 240/6 obr. 3, polegających na odhumusowaniu terenu, wykonaniu wykopów badawczych w obrysie planowanych prac ziemnych, eksplorację nawarstwień i obiektów archeologicznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej, graficznej i opisowej odkrytych nawarstwień obiektów archeologicznych, zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materiału archeologicznego,

2) nadzoru archeologicznego polegającego na bieżącej obserwacji i dokumentowania trwających prac ziemnych. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia oraz dokumentowania badań a także nadzoru ich, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w w/w decyzji
Źródło: UM Kartuzy
2018-08-09 13:00 846

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.